روز 1

18 جولای 2023

ساعت 9:00

ثبت نام و صبحانه

فناوری مجموعه ای از تکنیک ها، مهارت ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده در تولید کالا است.
10:45

حرف:
دکتر محمود


فناوری مجموعه ای از تکنیک ها، مهارت ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده در تولید کالا است.

ساعت 13:00

تیم # 2
گزارش نتیجه

فناوری مجموعه ای از تکنیک ها، مهارت ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده در تولید کالا است.

ساعت 13:30

زمان استراحت:
وقت ناهار

ساعت 14:30

تشکیل تیم و

بحث آزاد

فناوری مجموعه ای از تکنیک ها، مهارت ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده در تولید کالا است.
ساعت 15:30

# تیم 1: گزارش امتیاز

فناوری مجموعه ای از تکنیک ها، مهارت ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده در تولید کالا است.

را
ساعت 17:30

پایان روز 1

روز 2

15 جولای 2023

ساعت 9:00

ثبت نام و صبحانه

فناوری مجموعه ای از تکنیک ها، مهارت ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده در تولید کالا است.
10:45

نامه: دکتر نوح جکسون

فناوری مجموعه ای از تکنیک ها، مهارت ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده در تولید کالا است.
ساعت 13:00

گزارش امتیازات تیم 2 #

فناوری مجموعه ای از تکنیک ها، مهارت ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده در تولید کالا است.
ساعت 13:30

زمان استراحت:
وقت ناهار

ساعت 14:30

حرف:
دکتر محمود


فناوری مجموعه ای از تکنیک ها، مهارت ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده در تولید کالا است.

ساعت 15:30

تشکیل تیم و

بحث آزاد

فناوری مجموعه ای از تکنیک ها، مهارت ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده در تولید کالا است.
ساعت 17:30

پایان روز 2

روز 3

18 جولای 2023

9:00

ثبت نام و صبحانه

فناوری مجموعه ای از تکنیک ها، مهارت ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده در تولید کالا است.
10:45

حرف:
دکتر محمود


فناوری مجموعه ای از تکنیک ها، مهارت ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده در تولید کالا است.

ساعت 13:00

حرف
دکتر نوح جکسون

فناوری مجموعه ای از تکنیک ها، مهارت ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده در تولید کالا است.

ساعت 13:30

زمان استراحت:
وقت ناهار

ساعت 14:30

تشکیل تیم و

بحث آزاد

فناوری مجموعه ای از تکنیک ها، مهارت ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده در تولید کالا است.
ساعت 15:30

گزارش امتیازات تیم 2 #

فناوری مجموعه ای از تکنیک ها، مهارت ها، روش ها و فرآیندهای مورد استفاده در تولید کالا است.
ساعت 17:30

پایان روز 3

عجله کن!

تیک تاک ساعت است صندلی ها محدود است

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  لحظه

 • 00

  دوما

به اوج رسیدن

49.99 درهم

یک تیم

29.99 درهم

شخصی

49.99 درهم